Министарство просвете, науке и технолошког развоја | Република Србија

Lat

Образованє на далєкосц на руским язику
Образовање на даљину на русинском језику

Kризни штаб за зоперанє оберацей хороти COVID-19, на схадзки хтора отримана 11. авґуста 2020. року, принєсол Заключенє о прилапйованю Фахового упутства за орґанизованє и реализованє образовно-воспитней роботи у основней школи у школским 2020/2021. року, Фахового упутства за орґанизованє и витворйованє настави на нєпостредни способ и прейґ ученя на далєкосц за штреднї школи у школским 2020/2021. року и Упутство о мирох защити здравя школярох и занятих за основни и штреднї школи (Заключенє 08 Число: 53-6306/2020-1 од 11. авґуста 2020. року), з яким ше блїжей yшорює питаня орґанизованя и запровадзованя образовно-воспитней роботи у условийох яки вимагаю применьованє ряду превентивних и защитних мирох у борби процив вирусу Covid-19.

Прилапени акти то основа за орґанизованє, планованє и програмованє вкупней образовно-воспитней роботи у школох у очежаних условийох, починаюци од 1. септембра 2020. року.

На основи одвитуюцого фахового упутства, Педаґоґийни колеґиюм предложел способ орґанизованя настави у школи хтори ше будзе сновац на описаних моделох. Рушаюци основи при пририхтованю предкладаня були, насампредз, анализа просторних условийох у школи и резултати вияшньованя родичох. Надпоминаме же родичи маю право и обовязку вияшнїц ше же чи у иснуюцих епидемиолоґийних условийох дошлєбодза же би їх дзецко/дзеци ходзели на наставу чи ше опредзеля за ученє на далєкосц (ТВ годзини прейґ Явного медийного сервису РТС). Конєчно, одлука о моделу або моделох настави на уровню установи принєшена з участвованьом шицких членох Наставнїцкей ради.


 

Орґанизованє и витворйованє настави у основних и штреднїх школох у школским 2020/21. року

Фахове упутство за орґанизованє и реализацию образовно-воспитней роботи у основней школи у школским 2020-2021

Фахове упутство за орґанизованє и витворйованє настави на нєпостредни способ и прейґ ученя на далєкосц за штреднї школи у школским 2020-2021 року

Предкладаня за орґанизованє образовно-воспитней роботи у основней школи на основи окремней програми образованя и воспитаня и Заключеня Кризного штабу за зоперанє оберацей хороти COVID-19

Упутство о мирох защити здравя школярох и занятих за основни и штреднї школи

Заключенє Кризного штабу

Реализация екскурзийох и настави у природи по конєц школского 2019/20 и на початку школского 2020/21. року

Пририхтованє за початок роботного 2020/21. року и виробок рочного плану роботи – за предшколски установи

Оперативне планованє и даванє звитох школох у вязи з витворйованьом Окремней програми образованя и воспитаня у складзе з мирами защити од ширеня оберацей хороти Covid- 19

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН

МЕШАЧНИ ЗВИТ О РЕАЛИЗАЦИЇ

РУСКИ ЯЗИК - оперативни план за септембер - 1. циклус

РУСКИ ЯЗИК - оперативни план за септембер - 2. циклус

Диґитални пририхтованя за малу матуру - обробок задаткох на РТВ

Линк за знїмки годзинох руского язика

Допис предшколским установом

Одвит системи предшколского воспитаня и образованя под час тирваня епидемиї КОВИД-19


Microsoft Teams

Microsoft под час тирваня кризного периода оможлївел безплатне хаснованє Office 365 платформи у рамикох хторей доступна верзия Teams апликациї хтора прилагодзена за образованє. Платформа школом будзе доступна безплатно и познєйше и оможлїви шицким наставнїком, школяром, професором и студентом же би орґанизовали виводзенє настави на далєкосц прейґ интернета, прейґ ґрупней видео поволанки у хторей наставнїк/професор може зоз студентами дзелїц змист свойого екрану, як и знїмац цалу годзину и оможлївиц ю доступним шицким школяром/студентома з одвитуюцей ґрупи.

Приступ ґу платформи обезпечени за шицких школярох и наставнїкох у основних и штреднїх школох. Ґу платформи мож приступиц зоз рахункарох и мобилних апаратох. За тих цо нє маю доступни иншаки приступ ґу интернету ше обезпечи безплатни приступ ґу платформи з поштредованьом мобилних мрежох MTС Телеком и Теленор. Надпоминаме же ше ґу платформи приступа з хаснованьом адреси електронскей пошти яку ше достава кед ше на достате хасновательне мено надовяже "@eprosveta.ac.rs" (напр. за хасновательне мено 12345_234_р3ос_о1_у55 адреса за приступ ґу платформи то 12345_234_р3ос_о1_у55@eprosveta.ac.rs). Кед школяр и далєй ма проблем зоз приступом ґу платформи, родитель треба же би ше обрацел ґу класному старшинови и преверел чи доручена точна инициялна лозинка.

Же би ше наставнїки цо лєпше пририхтали за хаснованє платформи, Microsoft орґанизовал безплатни онлайн оспособйованя за наставнїкох о чим, зоз поштредованьом директора, прешлїдзена информация ґу шицким наставнїком (прешлїдзени и напрямки за приступ ґу оспособйованьом). Тиж, пририхтани и упутства за хаснованє платформи хтори дати у предлуженю. Надпоминаме же у пририхтованю додатни кратки видео упутства хтори приказую практични приклади применьованя платформи.

Упутство за хаснованє Microsoft Teams у настави на далєкосц - за наставнїкох

Упутство за хаснованє Microsoft Teams у настави на далєкосц - за школярох/студентох

Кратки водзач за хаснованє Microsoft Teams у настави на далєкосц


 

2020. Министарство просвете, науке и технолошког развоја