Министарство просвете, науке и технолошког развоја | Република Србија

Lat

Dištančné vzdelávanie v slovenskom jazyku
Образовање на даљину на словачком језику

Krízový štáb na potlačenie infekčnej choroby COVID-19na schôdzi 11. augusta 2020 uzniesol Záver o prijatí Odborného pokynu na organizáciu a realizáciu výchovno-vzdelávacích aktivít na základnej škole v školskom roku 2020/2021, Odborné pokyny na organizáciu a realizáciu priamej výučby a prostredníctvom dištančnej výučby pre stredné školy v školskom roku 2020/2021 a Pokyny o opatreniach na ochranu zdravia žiakov a zamestnancov pre základné a stredné školy (záver 08 číslo: 53-6306/2020-1 z 11. augusta 2020), ktoré podrobnejšie upravujú problematiku organizácie a vykonávania výchovno-vzdelávacej práce v podmienkach, ktoré si vyžadujú uplatnenie množstva preventívnych a ochranných opatrení v boji proti vírusu Covid-19.

Prijaté akty sú základom pre organizáciu, plánovanie a určenie učebných osnov celkovej výchovno-vzdelávacej práce na školách v zložitých podmienkach od 1. septembra 2020.

Na základe príslušných odborných pokynov navrhlo Pedagogické kolégium spôsob organizácie výučby na škole, ktorý bude vychádzať z opísaných modelov. Východiská pri príprave návrhu boli v prvom rade analýza priestorových pomerov v škole a výsledky vyjadrení rodičov. Pripomíname, že rodičia majú právo a povinnosť vyjadriť sa, či v aktuálnych epidemiologických podmienkach dovolia svojmu dieťaťu / deťom navštevovať vyučovanie alebo sa rozhodnú pre diaľkovú výučbu. (Televízne hodiny prostredníctvom Verejného médiového servisu RTS). Nakoniec sa rozhodlo o modeli alebo o modeloch výučby na úrovni ustanovizne za účasti všetkých členov Učiteľskej rady.

Za účelom uskutočnenia práva žiaka na vzdelanie pripravilo Ministerstvo osvety, vedy a technologického rozvoja operačný plán pokračovania práce škôl v zložitých podmienkach. Tento plán rešpektuje veľké množstvo rôznych učebných programov a učení vo všetkých ročníkoch základných a stredných škôl a zameriava sa na organizovanú distančnú výučbu, ktorá prispieva k realizácii programového obsahu všeobecnovzdelávacích predmetov a odborných predmetov s najväčším počtom hodín. Ministerstvo predpokladá a podporuje realizáciu vzdelávacích aktivít rôznymi spôsobmi a formami komunikácie:

  • vypracovaním operatívnych plánov na mesačnej úrovni,
  • zverejnením pripravovaných didaktických materiálov a elektronických balíkov, testov, video záznamov
  • a nakrútených hodín pre základné a stredné školy.

Všetky materiály koordinuje Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, ktoré budú zverejnené na stránke vzdelávanie.nrsnm.com

  • sprístupnenie súboru nástrojov na on-line komunikáciu medzi žiakmi a učiteľmi;

 

Organizácia a realizácia výučby na základných a stredných školách v školskom roku 2020/21

Odborné pokyny na organizáciu a vykonávanie výchovno-vzdelávacej práce na základnej škole v školskom roku 2020-2021

Odborné pokyny na organizáciu a uskutočnenie priamej výučby a prostredníctvom dištančnej výučby pre stredné školy v školskom roku 2020-2021

Návrhy na organizáciu výchovno-vzdelávacej práce na základnej škole na základe osobitného programu vzdelávania a výchovy a Závery Krízového štábu pre potláčanie infekčných chorôb COVID-19

Pokyny o opatreniach na ochranu zdravia žiakov a zamestnancov pre základné a stredné školy

Záver krízového štábu

Realizácia výletov a výučby v prírode do konca školského roka 2019/20 a na začiatku školského roka 2020/21

Príprava pre začiatok pracovného roku 2020/21 a vypracovanie ročného pracovného plánu - pre predškolské ustanovizne

Operatívne plánovanie a podávanie správ školám v súvislosti s vykonávaním Osobitného programu vzdelávania a výchovy v súlade s opatreniami na ochranu proti šíreniu infekčnej choroby Covid-19

OPERATÍVNY PLÁN

MESAČNÁ SPRÁVA

Plány pre slovenský jazyk – September

Odkaz na webovú stránku Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, kde sú k dispozícii videá z hodín, ukážkové hodiny, didaktické materiály, testy, osnovy a plány v slovenskom jazyku

Digitálne prípravy na maturitu - spracovanie úloh na RTV

Odkaz na záznamy lekcií slovenského jazyka na RTV2

Prvé oznámenie pre predškolské ustanovizne

Odpoveď sústavy predškolskej výchovy a vzdelávania počas trvania epidémie COVID 19

Oznámenie týkajúce sa prevencie digitálneho násilia


 

2020. Министарство просвете, науке и технолошког развоја