Министарство просвете, науке и технолошког развоја | Република Србија

Lat

Mësimi në distancë në gjuhën shqipe
Образовање на даљину на албанском језику

Portali arsimor i Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Zhvillimit Teknologjik të Serbisë

Portali arsimor i Ministrisë së Arsimit, Rinisë dhe Sporteve të Republikës së Shqipërisë
Një platformë e mësimit në internet për nxënësit me klasa virtuale. Falas në https://www.akademi.al/
Po ashtu: https://www.youtube.com/channel/UC21Y6wkN3En_HKFdt4yWxMQ/featured

Wordwall: mësuesit mund të krijojnë materiale edukative për nxënësit e tyre - kuize argëtuese, festa, lojëra fjalësh,

Klasa BOOKR: 1000+ materiale mësimore të gjuhës angleze me një ndërfaqe mësuesi.

Mësimdhënia në distancë në raste urgjente - Letër për shkollat

PRINDRIT / PËRFAQËSUESIT LIGJORË I NXËNËSIT NË SHKOLLAT FILLORE DHE TË MESME

shkronja e parë për parashkollorët

parandalimi i dhunës dixhitale

Udhëzime shtesë për monitorimin dhe regjistrimin e përparimit të nxënësve në mësimin në distance

Si të flasim rreth CORONA VIRUS-19 me fëmijët e vegjël


 

2020. Министарство просвете, науке и технолошког развоја