Министарство просвете, науке и технолошког развоја | Република Србија

Lat

Распореди наставе за основну школу / III разред

Сви образовни садржаји се емитују путем мултимедијске платформе РТС Планета, а доступни су и преузимањем бесплатне апликације "RTS Moja škola" за мобилне телефоне и таблете, затим на сајту РТС-а и на веб страници mojaskola.rtsplaneta.rs.

На РТС Планети сви заинтересовани ученици, родитељи и наставници могу накнадно да погледају наставне садржаје које су пропустили.


30.11-06.12.2020.
понедељак, 30.11. уторак, 01.12. среда, 02.12. четвртак, 03.12. петак, 04.12.
62. Српски језик - Писање речце не уз именице, придеве и глаголе - утврђивање 63. Српски језик - Народна бајка: Чардак ни на небу ни на земљи - обрада 64. Математика - Дељење збира и разлике бројем - обрада 65. Српски језик - Препричавање народне бајке Чардак ни на небу ни на земљи према заједничком плану - обрада 66. Српски језик - Употреба великог слова у писању вишечланих географских назива - обрада
62. Математика - Множење збира и разлике бројем - обрада 63. Математика -  Множење збира и разлике бројем - утврђивање 64. Српски језик - Народна бајка: Чардак ни на небу ни на земљи - утврђивање 65. Математика - Дељење збира и разлике бројем - утврђивање 66. Математика - Множење двоцифреног броја једноцифреним, усмени поступак - обрада
13. Енглески језик - Изражавање припадања и неприпадања; постављање питања и одговарање на њих. Описивање догађаја и способности у садашњости - обрада и утврђивање 26. Природа и друштво -Течно, гасовито и чврсто стање воде - обрада 13. Ликовна култура - Тумачење визуелних информација у природи - обрада и вежбање 27. Природа и друштво - Кружење воде у природи - обрада 13. Музичка култура - Народна песма: Ми идемо преко поља. Тон и нота МИ - обрада

 

23.11-29.11.2020.
понедељак, 23.11. уторак, 24.11. среда, 25.11. четвртак, 26.11. петак, 27.11.
57. Српски језик - Јасминка Перовић: Од читања се расте (читање у наставцима) - обрада  58. Српски језик - Јасминка Перовић: Од читања се расте (читање у наставцима) - обрада  59. Математика - Множење (3 • 50) - утврђивање 60. Српски језик - Разговор са књижевним ликом: Разговарамо са Тамаром (Јасминка Петровић: Од читања се расте) - утврђивање 61. Српски језик - Писање речце не уз именице, придеве и глаголе - обрада
 57. Математика - Замена места и здруживање чинилаца - утврђивање  58. Математика - Множење (3 • 50) - обрада 59. Српски језик - Јасминка Перовић: Од читања се расте (читање у наставцима) - обрада  60. Математика -  Дељење (150 : 5) - обрада 61. Математика - Дељење (150 : 5) - утврђивање
12. Eнглески језик - Давање и тражење основних информација о другима; описивање бића и предмета из непосредног окружења. Изражавање припадања и неприпадања; постављање питања и одговарање на њих - утврђивање и обрада  24. Природа и друштво - Научили смо о прошлости и временским одредницама - систематизација 12. Ликовна култура - Споменици културе нашег краја. Скулптуре у простору - обрада и вежбање 25. Природа и друштво - Прошлост. Временске одреднице - провера знања 12. Музичка култура - Бранко Милићевић: Лет, лет, бубамаро (обрада песме по слуху). Линијски систем и виолински кључ - обрада

 

16.11-22.11.2020.
понедељак, 16.11. уторак, 17.11. среда, 18.11. четвртак, 19.11. петак, 20.11.
52. Српски језик - Говорна вежба: Мој крај - обрада 53. Српски језик - Писмено изражавање: Мој крај - обрада 54. Математика - Множење бројевима 10 и 100 - обрада 55. Српски језик - Придеви - провера знања  56. Српски језик - Јасминка Петровић: Од читања се расте (читање у наставцима) - обрада
 52. Математика - Сабирање и одузимање (текстуални задаци) - утврђивање 53. Математика - Сабирање и одузимање - провера знања 54. Српски језик - Научили смо о придевима - утврђивање 55. Математика - Дељење бројевима 10 и 100 - обрада 56. Математика - Замена места и здруживање чинилаца - обрада
11. Eнглески језик - Исказивање просторних односа. Давање и тражење основних информација о другима; описивање бића и предмета из непосредног окружења - утврђивање и обрада  22. Природа и друштво - Откривамо прошлост - историјски извори - обрада 11. Ликовна култура -  У музеју. Постављамо нашу изложбу - обрада и вежбање  23. Природа и друштво - Откривамо прошлост - утврђивање  11. Музичка култура -  Импровизација ритмичког аранжмана (на песму по избору учитеља) - обрада

 

09.11-15.11.2020.

 

02.11-08.11.2020.
понедељак, 02.11. уторак, 03.11. среда, 04.11. четвртак, 05.11. петак, 06.11.
45. Српски језик - Изражајно рецитовање песама Д.Радовића, утврђивање 46. Српски језик - Речи истог или сличног значења -обрада 47. Математика - Сабирање троцифрених бројева,   утврђивање 48. Српски језик - Род и број придева, обрада  49. Српски језик - Род и број придева, утврђивање
 45. Математика - Сабирање троцифрених бројева  (354 + 232; 354+237),  усмени поступак, обрада 46. Математика - Сабирање троцифрених бројева (467 + 372 ; 467+378),  усмени поступак  47. Српски језик - Д. Лукић: Шта је отац, обрада  48. Математика - Одузимање троцифрених бројева (543 – 321; 543–318), усмени поступак, обрада 49. Математика - Одузимање троцифрених бројева (645 – 372; 645–379), усмени поступак, обрада
9. Eнглески језик - Позив и реаговање на позив; писање кратких писама и позивница – обрада и утврђивање   19. Природа и друштво - Временске одреднице, датум, година, деценија и век, обрада 10. Ликовна култура- Облици у простору. Истражујемо и уређујемо свој простор, обрада и вежбање 20. Природа и друштво - Садашњост, прошлост, будућност. Породична прошлост и прошлост краја, обрада  10а. Музичка култура - Шта смо научили о трајању тонова и тактирању, утврђивање

 

26.10-01.11.2020.
понедељак 26.10. уторак 27.10. среда 28.10. четвртак 29.10. петак 30.10.
40. Српски језик - Избор из поезије Д. Радовића (домаћа лектира) обрада 41. Српски језик - Избор из поезије Душана Радовића (домаћа лектира) обрада 42. Математика - Одузимање двоцифреног броја од троцифреног, утврђивање 43. Српски језик - Градивни придеви, обрада 44. Српски језик - Градивни придеви, утврђивање
 40. Математика - Одузимање двоцифреног броја од троцифреног, обрада  41. Математика - Одузимање двоцифреног броја од троцифреног, обрада 42. Српски језик - Избор из поезије Душана Радовића (домаћа лектира), утврђивање  43. Математика - Сабирање и одузимање, утврђивање 44. Математика - Сабирање и одузимање, провера
8. Енглески језик – Исказивање молбе, захвалности, потреба; честитање рођендана и других значајних догађаја – обрада и утврђивање  17. Природа и друштво - Наш крај, систематизација

9. Ликовна култура- Споразумевање - говор тела. Читамо поглед, израз лица, држање тела, гест и кретање, обрада и вежбање

9. Ликовна култура - Вајарске технике и материјали, обрада

18. Природа и друштво - Наш крај, провера 9. Музичка култура - Такт, тактица, 2/4 такт, тактирање, обрада

 

19.10-25.10.2020.
понедељак 19.10. уторак 20.10. среда 21.10. четвртак 22.10. петак 23.10.
35. Српски језик - Хајди у причи и Хајди на филму, утврђивање 36. Српски језик - Подела речи на крају реда, обрада 37. Математика - Сабирање троцифреног и двоцифреног броја (325+32; 325+37), усмени поступак, обрада 38.Српски језик -Писање присвојних придева (обрада) 39.Српски језик -Писање присвојних придева  (утврђивање)
35. Математика - Одузимање десетица од троцифреног броја (237-50), усмени поступак, обрада 36. Математика - Одузимање десетица од троцифреног броја, утврђивање 37. Српски језик - Разумем шта читам, утврђивање 38. Математика -  Сабирање троцифреног и двоцифреног броја      (265 + 58), усмени поступак  (обрада) 39. Математика - Сабирање троцифреног и двоцифреног броја           (утврђивање)
7. Eнглески језик - Изражавање количине и описивање предмета и биљака, изражавање допадања и недопадања; припадања и неприпадања; постављање питања и одговарања на њих, обрада 15. Природа и друштво - Производне и непроизводне делатности-обрада  8. Ликовна култура - Илустрација за дечије књиге. Илуструјемо Хајди. 16. Природа и друштво - Производне и непроизводне делатности. Саобраћај  (утврђивање) 8. Музичка култура - Трајање тонова – половина ноте и половина паузе на примерима бројалице/песме уз покрет, слушање и извођење (обрада)

 

12.10-18.10.2020.
понедељак 12.10. уторак 13.10. среда 14.10. четвртак 15.10. петак 16.10.
30. Српски језик - Придеви, обнављање 31. Српски језик - Присвојни придеви - обрада 32. Математика - Сабирање троцифреног броја и десетица (283+40), усмени поступак, обрада 33. Српски језик - Јохана Шпири: Хајди (одломак) - обрада 34. Српски језик - Јохана Шпири: Хајди (одломак) - обрада
30. Математика - Бројеви до 1000, сабирање и одузимање, римске цифре – провера знања 31. Математика - Сабирање троцифреног броја и десетица (430+40; 470+30; 380+50), усмени поступак - обрада 32. Српски језик - Присвијни придеви - утврђивање 33. Математика - Сабирање троцифреног броја и десетица - утврђивање 34. Математика - Одузимање десетица од троцифреног броја  (170-30; 200-30; 350-70), усмени поступак -обрада
6. Eнглески језик - Давање основних информација о себи, тражење основних информација о другима, описивање бића и предмета из школског и непосредног окружења (омиљених играчака, школског прибора и слично); основне боје - обрада 13. Природа и друштво - Значај и улога саобраћаја. Путнички, теретни и информациони саобраћај, обрада 7. Ликовна култура - Уметнички занати и њихови производи. Правимо огрлице и привеске – обрада и вежбање 14. Природа и друштво - Правила безбедног понашања на саобраћајницама у крају, обрада 7. Музичка култура - Трајање тонова – осмина и четвртина паузе на примерима бројалице/песме уз покрет, слушање и извођење

 

05.10-11.10.2020.
понедељак 5.10. уторак 6.10. среда 7.10. четвртак 8.10. петак 9.10.
25. Српски језик - Употреба великог слова у писању имена народа - утврђивање 26. Српски језик - Писање текста латиницом – диктат - обнављање 27. Математика - Одузимање једноцифреног броја од троцифреног, усмени поступак - обрада 28. Српски језик - Љубивоје Ршумовић: Аждаја своме чеду тепа - обрада 29. Српски језик - Писање приче на основу слика - обрада
25. Математика - Сабирање троцифреног и једноцифреног броја, усмени поступак - обрада 26. Математика - Сабирање троцифреног и једноцифреног броја, усмени поступак - утврђивање 27. Српски језик - Именице – провера знања 28. Математика - Одузимање једноцифреног броја од троцифреног, усмени поступак - утврђивање 29. Математика - Сабирање и одузимање - утврђивање
5. Eнглески језик - Поздрављање, давање основних информација о себи, разумевање једноставних упутстава и налога; - обрада и утврђивање 11. Природа и друштво - Насеља нашег краја (село и град, њихова повезаност) - обрада 6. Ликовна култура - Боје-примарне и секундарне. Правимо боје. –обрада и вежбање 12. Природа и друштво - Становништво и насеља нашег краја. 6. Музичка култура - Певање/слушање песме по избору и креирање покрета - утврђивање

 

28.09-04.10.2020.
понедељак 28.9. уторак 29.9. среда 30.9. четвртак 1.10. петак 2.10.
20. Српски језик - Изражајно рецитовање песме „Домовина се брани лепотом“, утврђивање 21. Српски језик - Именице, утврђивање 22. Математика - Замена места сабирака, обрада 23. Српски језик - Ијан Макјуан: Реч-две о Питеру (одломак) - утврђивање 24. Српски језик - Употреба великог слова у писању имена народа - обрада
20. Математика - Сабирање и одузимање стотина, обрада 21. Математика - Сабирање и одузимање стотина, утврђивање 22. Српски језик - Реч - две о Питеру (одломак), Ијан Макјуан,  обрада 23. Математика - Здруживање сабирака - обрада 24. Математика - Замена места и здруживања сабирака - утврђивање
4. Eнглески језик - Исказивање молбе, захвалности, потреба, утврђивање 9. Природа и друштво - Оријентација у простору, утврђивање

5. Ликовна култура - Правимо свој прибор и материјале за рад, вежбање

10. Природа и друштво - Начини преношења и мере заштите од заразних болести и болести које преносе животиње - обрада

5. Музичка култура - Владимир Томерлин: "Брзојав", музичка игра (обрада)

5а. Музичка култура - Осмина и четвртина ноте, обрада

 

21.09-27.09.2020.
понедељак 21.9. уторак 22.9. среда 23.9. четвртак 24.9. петак 25.9.
15. Српски језик - „Корњача и зец“, Езоп, обрада 16. Српски језик - Збирне именице, обрада 17. Математика - Римске цифре, утврђивање 18. Српски језик - „Домовина се брани лепотом“, Љубивоје Ршумовић, обрада 19. Српски језик - Речи које значе нешто умањено и увећано, обрада
15. Математика - Упоређивање бројева до 1000, утврђивање 16. Математика - Римске цифре, обрада 17. Српски језик - Збирне именице, утврђивање 18. Математика - Бројеви до 1000, утврђивање 19. Математика - Бројеви до 1000, утврђивање
3. Eнглески језик -  Изражавање количине и описивање предмета, биљака (школског прибора, плодова биљака)  постављање питања и одговарање на њих, утврђивање 7. Природа и друштво - Оријентација на географској карти Републике Србије (картографске боје и картографски знаци), обрада 4. Ликовна култура - Природни и вештачки материјали, обрада 8. Природа и друштво - Оријентација на географској карти Републике Србије (картографске боје и картографски знаци), утврђивање 4. Музичка култура - Поздрав из Србије“, Миња Субота, обрада песме по слуху

 

14.09-20.09.2020.
понедељак 14.9. уторак 15.9. среда 16.9. четвртак 17.9. петак 18.9.
10. Српски језик - Потврдне и одричне реченице, обнављање знања из другог разреда 11. Српски језик - Састављање приче на основу датих речи, обрада 12. Математика - Месна вредност цифре у бројевима до 1000, обрада 13. Српски језик - Градивне именице, обрада 14. Српски језик - Градивне именице, утврђивање
10. Математика - Бројеви прве хиљаде – читање и писање, обрада 11. Математика - Бројеви прве хиљаде – читање и писање, утврђивање 12. Српски језик - Именице, обнављање знања из другог разреда 13. Математика - Месна вредност цифре у бројевима до 1000, утврђивање 14. Математика - Упоређивање бројева до 1000, обрада
3. Eнглески језик - Давање основних информација о себи, тражење основних информација о другима, утврђивање 5. Природа и друштво - Оријентација у простору помоћу компаса и оријентира из природе, обрада 3. Ликовна култура - Сликарски материјали и технике, обрада 6. Природа и друштво - Оријентација помоћу плана насеља, обрада 3. Музичка култура - „Чаробна фрула“(избор), Бора Дугић, слушање музике

 

07.09-13.09.2020.
понедељак 7.9. уторак 8.9. среда 9.9. четвртак 10.9. петак 11.9.
5. Српски језик - „Септембар“, Душан Костић обрада 6. Српски језик - Септембар у мом крају – говорна вежба, обрада 7. Математика - Стотине прве хиљаде – читање и писање, утврђивање 8. Српски језик - „А зашто он вежба“, Душан Радовић, обрада 9. Српски језик - „А зашто он вежба“, Душан Радовић, утврђивање
5. Математика - Множење и дељење до 100, обнављање знања из другог разреда 6. Математика - Стотине прве хиљаде – читање и писање, обрада 7. Српски језик - Врсте реченица по значењу, обнављање знања из другог разреда 8. Математика - Десетице прве хиљаде – читање и писање, обрада 9. Математика - Десетице прве хиљаде – читање и писање, утврђивање
1. Eнглески језик - Поздрављање, успостављање контакта при сусрету, изражавање прикладних поздрава приликом одласка, давање основних информација о себи, разумевање једноставних упутстава и налога, уводни час/ обнављање 3. Природа и друштво - Површинске воде нашег краја, обрада 2. Ликовна култура - Цртачки материјали и технике, обрада 4. Природа и друштво - Рељеф и површинске воде нашег краја, утврђивање 2. Музичка култура - „Здраво војско“, Миодраг Илић Бели, обрада песме по слуху

 

01.09-06.09.2020.
УТОРАК 01.09. СРЕДА 02.09. ЧЕТВРТАК 03.09. ПЕТАК 04.09.
1. Српски језик - Добро дошли, трећаци!
Уводни час, договор о начину рада

2. Српски језик - Доживљај са летњег распуста – говорна вежба, обрада 3. Математика - Геометријске фигуре, обнављање знања из другог разреда 4. Српски језик - Шта смо научили у другом разреду, обнављање знања из граматике
1. Математика - Уводни час, договор о начину рада 1. Ликовна култура - Договор о начину рада. Употреба различитих материјала у ликовном стваралаштву. Својства материјала, обрада 3. Српски језик - Шта смо научили у другом разреду, обнављање знања из правописа   4. Математика - Мерење дужине и мерење времена, обнављање знања из другог разреда
1. Природа и друштво - Уводни час, договор о начину рада 2.  Математика - Сабирање  и одузимање до 100, обнављање знања из другог разреда 2. Природа и друштво - Упознајемо наш крај – рељеф нашег краја, обрада 1. Музичка култура - Уводни час, договор о начину рада

 

 

2020. Министарство просвете, науке и технолошког развоја